държавен вестник

От 28.07.1879 година насам излиза Държавен вестник, като официално издание на Република България. От 6.10.1995 година е установен в Закона за Държавен вестник (ЗДВ). В наши дни излиза всеки работен вторник и петък от седмицата, но също така се издават и извънредни броеве. Съгласно Закона за Държавен вестник, се издава и притурка, обнародването, на която има същото правно значение, като обнародването в ДВ.

Информацията в него се дели на два раздела — официален и неофициален. В официалния раздел се обнародват най-често: актове приети от Народното събрание, постановления, правилници и наредби на Министерски съвет, укази на президента на Република България, закони, решения на Конституционния съд, кодекси, международни договори на Република България и други.

В неофициалния раздел се публикуват: административни актове на министри и на други държавни и общински органи, призовки на съдилища, съдебни решения, обявления и съобщения на академии, общини, висши училища и научни институции, обществени поръчки и търгове и други.

След като бъде обнародван един закон в Държавен вестник, по правило влиза три след обнародването, а по изключение, когато е вписано в самия закон датата.

Информацията публикувана в Държавен вестник е полезна за хората, които извършват стопанска дейност на територията на Република България. Също така и за всички фирми, които пряко са свързани със следене на промените в данъчното облагане, социално осигуряване и счетоводство.

С Държавен вестник може да се сдобиете по няколко начина, чрез абонамент за електронен или хартиен носител. От 01.07.2008 година може да го изтеглите от интернет страницата. Така всеки гражданин на Република България, а и не само може да придобие нужната му информация лесно и безпроблемно.

Ако сте работодател или работещ, професионалист в област, която силно зависи от подобна информация, то всички обявления и промени в закони и кодекси ви касаят пряко. Няма счетоводство, което да не следи ежеседмичните промени. Много от фирмите следят обществените поръчки, които са в неофициалния раздел на Държавен вестник.