социално осигуряване

Обзор на промените в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, в Кодекса за социално осигуряване и Наредба № Н-8

Новия закон за бюджета на ДОО за 2014

 • Минималните осигурителни доходи по Закона за бюджета на ДОО, както всяка година, са малко увелчени, като средно за цялата таблица на приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО. Увеличението е с 2.6 на сто спрямо минималните осигурителни доходи от 2013 г. В 43 икономически дейности, за които е постигнато споразумение, увеличението е малко по-голямо – с около 3%, а в останалите дейности, за които не е постигнато споразумение, минималните осигурителни доходи останаха на нивата им от 2013 г., като въпреки това най-малкият минимален осигурителен доход през 2014 г. ще бъде 340 лв. , колкото е и размера на минималната работна заплата през 2014 г.
 • Минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2014 г. ще се определя съобразно облагаемия им доход през 2012 г. от дейности като самоосигуряващи се лица и там няма никакви промени. За доходи до 5400 лв. си остава 420 от 5400 до 6000 – 450 лв., от 6500 до 7500 – 500 лв. и над 7500 – 550 лв. Това са същите размери, които бяха през 2013 г. Запазва се също размера на минималния осигурителен доход за земеделските производители – 240 лв.
  За самоосигуряващите се лица, които започват дейност през 2013 и или през 2014 г., т.е. те нямат облагаем доход за 2012 г. минималният осигурителен доход ще си бъде абсолютният минимум за самоосигуряващи се 420 лв.
  За лицата, които не са самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, но за които по една или друга причина се прилага минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, т.е. това са неплатените отпуски, времето в болнични, майчинство, за дните, в които се изплаща възнаграждение за обезщетение от НОИ минималният осигурителен доход е абсолютният минимум за самоосигуряващи се – 420 лв.
 • Минималната работна заплата е 340 лв. през новата година. Максималният осигурителен доход се увеличава с 200 лв. спрямо 2013 лв. и става 2400 лв.
 • Осигурителните вноски и тази година си остават на нивата от 2013 г. За фонд „Пенсии” – 17.8%, за родените преди 1.1.1960 г. съотношението също се запазва 9.9% за сметка на работодателя и 7.9 за сметка на работника. За лицата, които са родени след 31 декември 1959 г. процентът за фонд „Пенсии е 12.8, - 7.1% за работодателя, 5.7% за работника или служителя. Запазен е процентът на вноската за фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.5% при същото съотношение 60 на 40 както през 2013 г. Безработицата си остава 1% при същото отношение 60 на 40. Трудовата злополука отново се определя спрямо приложение № 2 към Закона за бюджета на ДОО и тя е в размерите диференцирано според икономическата дейност на работодателя от 0.4 до
  1.1%. За фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” в универсален пенсионен фонд също се запазва размера на осигурителната вноска 5% при същото съотношение 2.8% за сметка на работодателя или осигурителя и 2.2% за сметка на осигуреното лице. Същите са и процентите за ДЗПО в професионален пенсионен фонд – за първа категория 12% и за втора категория 7%, които са изцяло за сметка на работодателите или осигурителите. Запазват се също и размера на вноските за учителския пенсионен фонд 4.3%, изцяло за сметка на работодателя или осигурителя.
  През 2014 г. продължаваме да не внасяме осигурителни вноски във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
  Максималният размер на гарантираните вземания по Закона за ГРВС при несъстоятелност на работодателя през 2014 г. е определен в размер на 1200 лв. Запазва се също и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване съгласно Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса, който е 8%. Съотношението е същото както през 2013 г.
 • Променени са малко обезщетенията и другите плащания по Закона за бюджета на ДОО. Дневният минимален размер на обезщетението при безработица остава 7.20.
  Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 ал. 1 и 2 от КСО през 2014 г. ще бъде 340 лв. Със 100 лв. е увеличено това обезщетение.
  Еднократната помощ при смърт на осигурено лице е в размер на 540 лв.
 • Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя както следва: от 1 януари до 30 юни 150 лв.; от 1 юли до 31 декември – 154.50 лв.

Промените в КСО

 • чл. 7 – Ред за внасяне на осигурителните вноски - Добавена е изцяло нова алинея 12, в която са определени сроковете за внасяне на осигурителните вноски за лицата по чл. 9 ал. 3. Това са незаконно уволнените, неза конно недопускани до работа и т.н. Досега нямаше такава точна разпоредба. Сега ясно са определени сроковете за внасяне на вноските и те са изравнени с останалите осигурителни вноски. 25-то число на месеца следващ месеца, през който е влязал в сила акта за установяване на незаконно недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда определен от специалните закони до 25 число на месеца следващ месеца от който лицето е възстановено на работа или до 25 число на месеца следващ този, през който е влязал в сила акта с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган, обикновено това е Съда. До 25 число на месеца следващ месеца, през който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа и до 25 число на месеца следващ този, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа. Обезщетението за оставане без работа е по чл. 222 ал. 1 от Кодекса на труда.
 • чл. 33 – Прибавя се нова точка 12 в ал. 5, в която е въведено ново задължение за НОИ и то е свързано с мярка 7.4. за подаване на сведение по електронен път. Новият текст регламентира създаване и администриране от НОИ на електронен регистър на болничните листове. В този електронен регистър органите на медицинската експертиза трябва да подават данни по електронен път, съдържащи се в издадените болнични листове, както и решенията за обжалването
 • чл. 40 – Обезщетение за временна неработоспособност и трудоустрояване - Отменена е ал. 6. Към Кодекса за социално осигуряване е създаден един изцяло нов раздел 4 Отпускане и изчисляване на паричното обезщетение и помощи и този текст от ал. 6 на чл. 40 е залегнал в чл. 54 К. На практика абсолютно същия текст е копиран на друго място от Кодекса за социално осигуряване. Това е текста, с който се определя, че отпускането и изчисляването на паричните обезщетения става по реда на нормативен акт, който е издаден от Министерския съвет или в случая това е Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 • чл.49 - Промени свързани при бременност и раждане - Променен е периодът, от който се изчислява обезщетението за бременност и раждане. До момента действащата разпоредба е, че обезщетението се изчислява от дохода, врху който са внесени дължими осигурителни вноски за 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на временната нетрудоспособност. От 1 ян. този период е намален на 18 месеца и на практика се изравнява с периода, от който се изчисляват обезщетенията за временна нетрудоспособност поради общо заболяване.
 • чл. 54 – Право на обезщетение за безработица - Отменена е ал. 7 . Отново този текст не е изцяло отменен, а е залегнал в новия раздел 4 чл. 54 Л. Това е текста, в който се казва, че паричните обезщетения за безработица отпускането и изчисляването става по реда на нормативен акт, който е издаден от Министерския съвет.
 • чл. 66 – Задължения на осигурителя за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални болести - Има няколко промени. Това са задълженията на осигурителя за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални болести. Отпадна текста за задължения на работодателите да уведомяват териториалните поделения на НОИ при изменения в технологията и характера на работа в предприятието или при ликвидация на предприятието. Също отпадна задължението на работодателите да представят копие на всеки болничен лист при трудова злополука. От .1.1.2014 г. имат задължение да изпратят само копие от първичния болничен лист, който е за трудова злополука
 • чл. 67 – Задължения на работниците и служителите за предотвратяване - Отпадна текста, който въвеждаше задължения на работниците и служителите да познават и да изпълняват изискванията на нормативните актове за безопасност на труда и опазване на здравето при работа, както и да познават и изпълняват изискванията на правилата за вътрешния трудов ред в предприятието.
 • чл. 107 – Контролни органи по спазването на нормативните актове по Държавното обществено осигуряване - Посочени са точно лицата, които упражняват контрол по спазването на нормативните изисквания свързани с държавното обществено осигуряване като промените в глава 7 „Контрол” изцяло имат за цел да повишат ефективността на упражнявания от НОИ контрол, както и да подобрят събираемостта на вземанията, когато НОИ са изплатили обезщетения или помощи неоснователно. Почти изцяло са променени правомощията на контролните органи на НОИ, дадени са им доста големи правомощия, включително да налагат запори и т.н.
 • чл. 68 - Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - преходни разпоредби, пар.6 б - необходима възраст за пенсиониране - С тази разпоредба се замрази увеличаването на възрастта и стажа, необходим за пенсиониране поради осигурителен стаж и възраст
 • Промените в Наредба № Н-8 Равенство между декларираните осигурителни вноски в декларации 1 и 6;
 • Промяна в срока за подаване на Декларация образец 6 - Размера на сумите, които са посочени в Декларация обр. № 6 за дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнително задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите за всички лица, които подлежат на осигуряване трябва да бъде равен на изчислените задължителни осигурителни вноски от подадените декларации обр. 1 за същите лица. Тази разпоредба обаче не се прилага за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд ДВРС установени от органите по приходите по реда на ДПК. Когато ви изискват да подадете коригиращи данни по декларация обр. 1 няма да се прилага това равенство. В тези определени случаи обаче подаването на коригиращите декларации става само с предварително разрешение или предписание на НАП или на НОИ.
 • Изискване за едновременно подаване с Декларация образец 1 - Променен е срока за подаване на Декларация образец 6. В общия случай срокът е едновременно с подаване Декларация обр. 1. На база на двете подадени декларации, двата подадени файла, ще се проверява това равенство за фондовете. Контролират се само осигурителните вноски и вноските за фонд ГВРС. Декларация 1 се подава и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния осигурителен доход за месеца, за който се подават данните. Това са кодовете за лица, които работят по втори или допълнителен трудов договор за които осигурителните вноски са внесени върху максималния осигурителен доход при първия работодател по основния трудов договор. Тази разпоредба не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа по извънтрудови правоотношения за същия месец.
  Промените за подаване на декларация обр. 1 работодателите, осигурителите, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларация обр. 1, 3, 5 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Досега броят на осигурените лица беше 30.
  Деклараците обр. 1 и 6 за членовете на осигурителни каси се подават само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
 • Нов член в наредбата за определяне начините за корекция на декларации 1, 3 и 5. Новият чл. 6а от Наредбата, в които са определени начините за коригиране на декларации 1. 3 и 5, където първите основни неща са, че не могат да се коригират с код данните за периода месец, година БУЛСТАТ на задълженото лице, БУЛСТАТ-а на осигурителя, ЕГН, дата на раждане и пола. Тези данни не могат да бъдат коригирани с подаването на декларация , 1 с код Корекция. Заличаваща декларация се попълва само когато вече е подадена редовна декларация с грешни данни в някои от полетата.
  Декларации 1, 3 и 5 за заличаване или коригиране на данните не могат да бъдат подавани след 30 април на годината следваща годината, за която се отнася.
 • Изключения от изискването за едновременно подаване на декларации 1 и 6. Декларация 6 с код за коригиране на данните се използва само когато се намалява декларираното задължение. Т.е. декларирали сте 100 лева за държавно обществено осигуряване, ако трябва да го намалите на 90 лева, тогава подавате коригираща декларация 6. В Декларация 6 в този случай попълвате код Корекция, като освен коригираните данни, освен че намалявате размера на задължението за държавно обществено осигуряване сте длъжни да попълните и всички останали данни от съответната колона на Декларация 6, която сте подали преди корекция.
  Не се коригират с код Корекция данните в Декларация 6 за месец и година, код или наименование на задълженото лице, кода за вид плащане, както и датата на изплащане или начисляване на възнаграждение.
  Декларация 6, която вече сте подали, може да се коригира до края на месеца следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларация.

Още по темата

Всичко по-важно за значимите промени в осигуряването за 2014-та може да научите и от видео семинара на Accounting Seminars. В долния плеър може да видите кратък откъс от видео семинара.